Čítanie s porozumením

 

„Čítanie je jedným zo základných systémov ľudskej komunikácie.“

 

        Hlavným cieľom vyučovania čítania na 1. stupni základnej školy by malo byť čítanie s porozumením. Častokrát sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne, primerane rýchlo, ale ak má odpovedať na otázky o texte nevie povedať ani názov príbehu. 

         Proces učenia sa čítať prechádza fázami, ktoré sa odrážajú aj v  Učebných osnovách slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň základnej školy (Somorová, Vavreková, 1997) a vo Vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základnej školy (Vavrekova a kol., 1999, s.3 - 8). „Výchovno-vzdelávacie ciele sú rámcové s tendenciou aplikovať ich v každom ročníku a rešpektovať vekové zvláštnosti a individuality žiakov. Cieľom čítania je čítanie pre radosť. Výcvik čítania sleduje osvojovanie si techniky a čitateľských kvalít v rovine zručností.“ (Vavreková a kol., 1997, s. 17).

        Hlavným cieľom vyučovania čítania prvom ročníku základnej školy je naučiť dieťa čítať, t.j. zameranie sa na správnu techniku čítania. Najskôr žiaci poznávajú obrázky, ktorými sú písmená. Bezprostredne po identifikácii izolovaného tvaru sa deti učia spájať písmená do slabík a slabiky do slov. Dieťa vníma text po kúskoch, a tak mu pri mechanickom čítaní uniká obsah. Na konci 1. ročníka by dieťa malo plynulo čítať slová so správnym prízvukom a správnou výslovnosťou (u slabších žiakov je prípustné slabikovanie náročných slov). Ovládať hlasné čítanie krátkych viet, rozumieť im a správne ich intonovať. Odpovedať na otázky, ktoré sa viažu na obsah text a dopĺňať chýbajúce slová vo vete.

druhom ročníku rozvíjame nielen techniku čítania, ale aj čítanie s porozumením. Žiaci by mali správne, plynulo a s porozumením čítať nahlas im primerané texty. Snažia sa správne prízvukovať slová a predložkové spojenia, intonovať vety, prečítať potichu krátke vety a primerane ich reprodukovať. S pomocou učiteľa tvoria otázky k obsahu a odpovedajú na ne a orientujú sa v deji prečítaného. Vedia rozprávať o prečítanom texte a o vlastných zážitkoch.

treťom a štvrtom ročníku sa zameriavame na estetiku čítania, aby dieťa nahlas i potichu správne, plynulo a s porozumením čítalo primerané texty. Vedelo prirodzene intonovať pri čítaní, zostaviť otázky a osnovu na obsah prečítaného, odpovedať na ne a dokázalo porozprávať o dojmoch z prečítaného textu a o vlastných zážitkoch. 

Vyfarbovanie obrázkov podľa pokynov


Dáždnik.doc (172 kB)
Dievčatko.doc (48,5 kB)
Kvety.doc (66 kB)
Šašo.doc (69,5 kB)
Vyfarbi podľa pokynov - 6.docx (509,9 kB)
Chlapček.doc (41,5 kB)

Maruška a mačička.pdf (138,7 kB)

 

Texty na čítanie s porozumením (2. ročník) 

Čokoláda.docx (26,1 kB)
Jar.doc (31 kB)
kačky.doc (27 kB)
Kengura Vilma.docx (39,7 kB)
Kráľ Richard.docx (13,2 kB)
Krtko.doc (29,5 kB)
Lišiak v kaši.docx (103,6 kB)
Moderná myš.doc (71,5 kB)
Mravec a svrček.doc (27,5 kB)
Opica.docx (24,1 kB)
Pekár Vilko.docx (63,7 kB)
Pýcha triedy.doc (24,5 kB)
Bájky - 3.docx (18,9 kB)

Kúzelníkova dcéra.pdf (89,7 kB) 

 

Rozprávky na čítanie s porozumením (3. ročník)

Rozprávky s vybranými slovami.doc (43 kB)